Cieľom konzervátorského pracoviska, ktoré je súčasťou projektu „Otvorený depozitár“ je zabezpečiť základnú ochranu zbierkových predmetov formou preventívneho konzervovania a tiež vykonávať sanačné konzervovanie v rozsahu, ktorý umožňuje technologické a priestorové vybavenie pracoviska.

Úlohou pracoviska je taktiež priblížiť prácu konzervátorov a reštaurátorov návštevníkom a prezentovať im jednotlivé technologické procesy a postupy na konkrétnych zbierkových predmetoch. Návštevník tak získa lepšiu predstavu o tom, čo všetko je potrebné vykonať so zbierkovým predmetom po jeho nadobudnutí do múzea, aká je pravidelná a preventívna starostlivosť o predmety a čo všetko je potrebné zabezpečiť v depozitári, aby boli predmety, ich estetická, historická a výpovedná hodnota čo najlepšie uchovaná.

Náročnejšie konzervátorské procesy a reštaurovanie zbierkových predmetov, ktoré v priestoroch konzervátorského pracoviska projektu „Otvorený depozitár“ nie je možné vykonávať, budú zabezpečené konzervátorským pracoviskom Múzea SNP. Výsledok týchto procesov si však návštevníci depozitára budú môcť pozrieť formou atraktívnych prezentácií a videí.

Pracovisko personálne a technologicky pokrýva zabezpečenie základného odborného ošetrenia a ochrany zbierkových predmetov najmä materiálových skupín kov, drevo, textil, papier, koža, plasty. V priestoroch konzervátorského pracoviska sa budú striedať štyria konzervátori, ktorí predstavia rôzne procesy konzervovania, technologické postupy ale aj príbehy konkrétnych konzervovaných a reštaurovaných zbierkových predmetov od ich nálezového stavu.