1. Domov
  2. O projekte

O projekte

V Európe nájdete len málo príkladov, v ktorých múzeá otvárajú svoje depozitáre širokej verejnosti a už vôbec tomu tak nie je na Slovensku. Projekt „Otvorený depozitár“ nám umožní zmeniť spôsob sprístupnenia zbierkových predmetov návštevníkom múzea.

Názov projektu: Otvorený depozitár

Partner projektu: The Narvik War and Peace Centre, Nórsko

Cieľ projektu: Zriadenie otvoreného depozitára, ktorý umožní zmeniť spôsob sprístupnenia zbierkových predmetov návštevníkom múzea.

Popis projektu

Projekt „Otvorený depozitár“ je unikátny svojou myšlienkou, stavebným i technologickým prevedením. V Európe totiž neexistuje veľa podobných projektov, kedy múzeá otvárajú svoje depozitáre širokej verejnosti a už vôbec tomu tak nie je v Slovenskej republike.

Väčšina múzeí má vo svojich depozitároch oveľa viac zbierkových predmetov, ako reálne môže predstaviť svojim návštevníkom v expozíciách. Rovnako tak podmienky uloženia zbierkových predmetov častokrát nie sú ideálne. Múzeum SNP nie je výnimkou a jeho expozícia a výstavy tiež sprístupňujú verejnosti len nepatrnú časť zbierkových fondov. Zbierkový fond Múzea SNP tvorí viac ako 16 000 ks zbierkových predmetov nevyčísliteľnej hodnoty, z ktorých väčšina je uložená v depozitári, do ktorého verejnosť nemá prístup. Zbierkové predmety sú odborne spracovávané a uložené v rámci obmedzených možností podľa štruktúry zbierok vo viacerých depozitároch. Úložné zariadenie vznikalo postupne vo viacerých etapách a pozostáva prevažne z kancelárskych skríň, skladových regálov a drevených stojanov na pušky. Spôsob uloženia zbierkových predmetov už dlhšiu dobu nepokrýva reálne potreby ochrany a starostlivosti o ne a ich poškodením by mohlo dôjsť k zániku výpovednej hodnoty konkrétnych predmetov.

Medzi aktuálne otázky, ktoré sa snaží moderné múzejníctvo riešiť, tiež patrí problematika ochrany verzus sprístupnenia zbierok verejnosti. Múzeum SNP sa dlhodobo snaží prinášať do konceptu starostlivosti o múzejné zbierky nové pohľady na ich správu, ako aj využitie moderných technológií pri ich prezentácii smerom k verejnosti.

Optimálnym riešením sa ukazuje byť vybudovanie Otvoreného depozitára, prostredníctvom ktorého sa uvoľní priestor v ochrannom depozitári čím sa výrazným spôsobom zlepší doterajšia starostlivosť o múzejné zbierky. Zbierkové predmety v Otvorenom depozitári budú opatrené 2D kódom, ktorý po načítaní cez mobilnú aplikáciu sprístupní návštevníkovi ešte viac zaujímavostí o danom predmete a vyrozpráva mu jeho príbeh.

Okrem vytvorenia Otvoreného depozitára je súčasťou projektu aj vzdelávanie prostredníctvom zbierkových predmetov. Počas trvania projektu vznikne komplexné miesto spájajúce základné potreby múzea pri ochrane a správe múzejných zbierok, ako aj potreby širokej verejnosti dozvedieť sa viac o svojej histórii. Spôsob zážitkového vyučovania prináša vo všeobecnosti vyšší záujem o históriu ako takú a umožňuje zamerať sa na konkrétne oblasti národných i svetových dejín 20. storočia. V projekte sa edukátori zameriavajú aj na podoby novodobého extrémizmu, rasizmu a spoločenskej intolerancii v oblasti ľudských práv a slobôd. Cieľovou skupinou vzdelávania sú žiaci základných a stredných škôl, ale aj pedagógovia nielen z mesta Banská Bystrica.

Nemenej dôležitou časťou projektu je spolupráca s nórskym partnerom – The Narvik War and Peace Centre. Spoločne budú zorganizované odborné konferencie, muzeologické semináre či workshopy na tému aktívnej i pasívnej ochrany zbierok a vzdelávania prostredníctvom múzejných predmetov. Ich výsledkom budú elektronické zborníky pre potreby odbornej verejnosti v dvoch jazykových mutáciách (slovensky a anglicky). Každý z partnerov si zároveň bude môcť zažiť výmenu skúseností cez stážové pobyty na Slovensku i v Nórsku. Spolupráca medzi partnermi bude pokračovať aj po skončení projektu. Obaja partneri budú sumarizovať projektové výsledky, na web stránkach budú publikovať odborné blogy o správe a ochrane zbierok, ale tiež budú vytvárať obsah určený laickej verejnosti.

Projekt „Otvorený depozitár“ získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 850 000,- € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 150 000,- € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je vytvorenie vhodných podmienok na uloženie, prezentáciu a štúdium zbierkových predmetov.

Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 1,55 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP.

Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ.

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku